POTVRDA O AKTIVNOSTIMA

POTVRDA O AKTIVNOSTIMA

Ispunjava se tiskanim latinskim slovima i potpisuje prije polaska. Čuvati sa originalnim zapisima tahografskog uređaja. Krivi navodi predstavljaju prekršaj!